Lokale Regler Surnadal Golfpark

LOKALE REGLER FOR SURNADAL GOLFKLUBB

A-3
En ball som kommer til ro på eller på den andre siden av veien på hull 1/9/18 er utenfor banen, selv om den kommer til ro på en annen del av banen som er inne på banen på andre hull.
B-3
Hvis en spiller ikke vet om hans eller hennes ball er i straffeområdet på hull 3/12, 4/13, 7/16 og 9/18 kan spilleren spille en provisorisk ball ved å bruke enhver av de følgende fritaksmulighetene:  Slag- og-lengde, bakover-på-linjen eller, hvis den er i et rødt straffeområde, sideveis fritaksmuligheten (se regel 17.1d)
Straff for brudd på lokale regel: Generell straff
 E-4
Hvis en spillers ball ligger i eller berører et luftehull på puttinggreenen, kan fritak tas etter regel 16.1.
E-11
Hvis det er kjent eller så godt som sikkert at en spillers ball traff en luftledning (eller tilhørende stolper inkludert festeanordninger) under spill av hull 8/17 og 9/18, teller ikke slaget. Spilleren må spille en ball uten straff fra der det forrige slaget ble slått (se regel 14.6 for fremgangsmåte).
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.
F-2
Grunn under reparasjon (GUR)
  • Alle områder merket med <blå merker/staker og/eller med hvit linje>.
  • Områder i bunkere hvor sand er fjernet rennende vann som har medført dype furer.
  • Steinfylte dreneringsgrøfter.
F-13
Skader som klart kan identifiseres som forårsaket av dyrehover er grunn under reparasjon, og fritak uten straff er tillatt etter regel 16.1.
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.
F-17
Alle veier og stier på banen og steinmur ved green 7/16, selv om de ikke har kunstig overflate, anses som uflyttbare hindringer, hvor fritak uten straff kan tas etter regel 16.1.
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.
N-1
På denne banen brukes motoriserte robotklippere som ikke må stoppes, løftes eller klipperetning påvirkes. En klipper i ro og i ladestasjon er en uflyttbar hindring. Fritak må tas etter regel 16.1.
En ball i bevegelse som ved et uhell blir stoppet eller får forandret retning av en klipper i bevegelse, må spilles fra der den kommer til ro, se regel 11.
En ball i ro som flyttes av en klipper i bevegelse må plasseres tilbake, se regel 9.6.
Hvis en klipper i bevegelse fysisk påvirker spillet, kan spilleren vente til klipperen har flyttet seg og ikke lenger gir slik påvirkning.
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.
Lyssignal
På hull 7/16 Skal lyssignal slås på, for å varsle spillere på hull 1. Det er spilleforbud på utslag 1 når den lyser
Straff for brudd på lokale regel: Generell straff

 

Midlertidig lokal regel Surnadal Golfklubb (gjelder fra 5. august 2021 og inntil videre)
Når en spillers ball ligger i en del av det generelle området klippet i fairwayhøyde eller lavere, kan spilleren ta fritak uten straff én gang ved å plassere den opprinnelige ballen eller en annen ball og spille fra dette fritaksområdet:
  • Referansepunkt: Punktet til den opprinnelige ballen.
  • Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunktEn køllelengde fra referansepunktet, men med følgende begrensninger:
  • Begrensninger for plassering av fritaksområde:
    • Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet, og
    • Må være i det generelle området.
Etter denne lokale regel må spilleren velge et punkt for å plassere ballen og bruke fremgangsmåten for å plassere tilbake en ball etter regel 14.2b(2) og 14.2e.
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.
 
Surnadal Golfklubb, 29. mai 2023

Handicapkomiteen (Oddvar Væge, Kjell Øyen og Geir Garte)